Home » Schoolreglement

SCHOOLREGLEMENT en ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOTT&CO, mei 2018
Dit schoolreglement maakt integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de student en Schott&Co/Amice Opleidingscentrum BV (verder Amice)

1. DE OVEREENKOMST TUSSEN DE STUDENT EN SCHOTT&CO

a. De onderwijsovereenkomst tussen Schott&CO en de student wordt schriftelijk of via de websiteaanmelding aangegaan. Na ontvangst van de volledig ingevulde en (digitale) ondertekende overeenkomst ontvangt de student van Schott&CO een bewijs van aanvaarding als student, waarmede de onderwijsovereenkomst in werking treedt. Bij digitale aanmelding geldt een bedenktijd van 2 weken na aanmelddatum, de bedenktijd eindigt echter op het moment dat de student een les heeft afgenomen. De student betaalt na bevestiging van de inschrijving het door Schott&CO vastgestelde inschrijfgeld, welke per opleiding is verschuldigd.

b. De student is ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat Schott&Co/Amice gegevens opslaat ten behoeve van de administratie en verwerking.
Delen van gegevens vindt plaats daar waar het voor de registratie of verwerking van examens (TCI examens), diploma’s, financiële afhandeling (bank en soms incassobureau) noodzakelijk is. Hiertoe worden de noodzakelijke gegevens gedeeld waaronder (geboorte)achternaam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats, adres en woonplaats, opleiding en resultaten.

b. De student is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (email, adres, telefoon, bankrekening, etc.) per omgaande schriftelijk/per email aan Schott&CO / Amice te melden. Schott&Co en Amice Opleidingscentrum zorgen ervoor dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van betrokkenen, alsmede dat de persoonsgegevens zijn verkregen op een wijze die overeenstemt met wet- en regelgeving.

c. Indien de student een handicap heeft, waardoor de opleiding bemoeilijkt kan worden, zal alvorens de onderwijsovereenkomst wordt gesloten, een uitvoerig gesprek tussen de potentiële student en de studiebegeleider of directie plaats moeten vinden.

2. DUUR EN INHOUD VAN DE OPLEIDINGEN

a. De duur en inhoud van de opleidingen alsmede overige gegevens staan op de website vermeld. De student wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen van de examens, zoals deze door desbetreffende exameninstanties worden afgenomen. Hoewel de documentatie op de website zorgvuldig is samengesteld kunnen opleidingen, cursussen, workshops, examens, prijzen en lestijden wijzigen.

b. Voor een overzicht met betrekking tot de kwalificaties en de examen regelingen verwijzen wij naar de studiewijzers van de diverse opleidingen . Deze kunnen worden gedownload of aangevraagd via de website van Schott&CO, evenals het jaarverslag.

c. De vakanties lopen zoveel als mogelijk gelijk met de schoolvakanties in de regio midden.

3. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

a. Schott&CO bepaalt per opleidingsjaar het lesgeld. Dit lesgeld wordt vermeld op de website van Schott&CO.

b. De aanvangskosten bestaande uit boeken en/of materialen, die door Schott&CO aan de student bij aanvang van de opleiding ter beschikking worden gesteld, alsmede het inschrijfgeld, zijn NIET bij het lesgeld inbegrepen en dienen ± 4 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

c. De kosten voor examens dienen door de student aan Schott&CO of de desbetreffende exameninstantie te worden voldaan. Examengelden die aan Schott&CO zijn verschuldigd kunnen via ideal, via automatische incasso plaatsvinden of voor aanvang van de opleiding ineens worden voldaan. Examengelden dienen voor het examen te zijn voldaan, anders kan men van het examen uitgeloten worden.

d. Er kan via de onderwijsovereenkomst ingeschreven worden voor extra lessen. Schott&CO brengt hiervoor een evenredige bijdrage aan lesgeld in rekening, zoals vermeld in de studiewijzers. Dit bedrag dient voor de 1e les binnen te zijn.

4. BETALING VAN HET LESGELD

a. Schott&CO stelt jaarlijks de (betalings-) termijnen vast waarin het lesgeld voldaan moet worden. Deze staan op de website vermeld. U kunt de betaling van het lesgeld via automatische incasso laten verlopen of ineens voldoen, waarbij voor opleidingen van minimaal 3 dagen een korting van 2% wordt verstrekt. Wilt u Schott&CO de automatische incasso laten verzorgen, dan kunt u in maandelijkse termijnen betalen. De 1e incasso termijn start in de maand voorafgaand aan de opleiding. U dient op het aanmeldingsformulier aan te geven voor welke betalingsvorm u kiest. De incasso’s vinden plaats per ± 1ste of 15de van elke maand. Per incasso wordt € 5,- administratie kosten in rekening gebracht, dit is verrekend in de termijnbedragen.

b. indien de automatische incasso mislukt, storneren om welke reden dan ook, dient de student het bedrag binnen 5 werkdagen zelf over te maken.
Indien dezelfde incasso nogmaals mislukt betaalt de student € 15,- administratiekosten bovenop het te betalen bedrag en dient de betaling zelf gedaan te worden binnen 5 werkdagen.

c. Schott&CO heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de student te ontbinden indien de student jegens Schott&CO niet tijdig aan de financiële verplichtingen voldoet, ongeacht de inhoud en omvang van de toerekenbare tekortkoming van de student. In geval van ontbinding heeft Schott&CO het recht een vergoeding van de door haar geleden schade van de student te vorderen. In geval van ontbinding is de student met onmiddellijke ingang van verder onderwijs uitgesloten.

d. In plaats van ontbinding, geheel ter vrije keuze van Schott&CO, heeft Schott&CO het recht haar verplichtingen jegens de student op te schorten, in verband daarmee de student te schorsen, de toegang te ontzeggen en van verder onderwijs uit te sluiten totdat de student aan alle financiële verplichtingen jegens Schott&CO heeft voldaan. Na voldoening van alle verplichtingen, zal hij/zij wederom worden toegelaten tot het volgen van onderwijs.

e. Bij afwezigheid wegens ondermeer ziekte blijft het volledige lesgeld verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

f.Indien blijkt dat de lesgelden niet tijdig binnenkomen, zullen de overeengekomen termijnbetalingen komen te vervallen en zal Amice/Schott&co overgaan tot invordering van het openstaande en resterende lesgeld ineens (en eventueel examengeld). In dat geval zal het te vorderen bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente vanaf de vervaldata, administratie- en incassokosten alsmede alle buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. Het dossier wordt overgeleverd aan incassonet.

5. ORDE MAATREGELEN

a. Indien naar het oordeel van Schott&CO de student zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen is Schott&CO gerechtigd, naar haar keuze, de student voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de student de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de onderwijsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft Schott&CO het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Daarnaast dient te allen tijde het complete lesgeld te worden voldaan.

6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE ONDERWIJSOVEREENKOMST

a. Voor feitelijke aanvang van de opleiding. Tot 28 dagen voor de eerste les kan de opleiding waarvoor men ingeschreven staat per email/ schriftelijk worden geannuleerd In dat geval blijft het inschrijfgeld verschuldigd en zal 10% van het lesgeld in rekening worden gebracht, per omgaande te voldoen.

b. Beëindiging van de overeenkomst met een kortere duur dan 28 dagen voor de eerste les dient per email /schriftelijk te gebeuren. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd. Hierbij geldt voor opleidingen van een half jaar of langer een opzegtermijn van 5 maanden. Voor kortere cursussen geldt 50% van het lesgeld van de resterende cursustijd, ingaande per 1ste van de maand na de dag van ontvangst.

c. Mocht de student komen te overlijden, dan wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden m.i.v. de dag van het overlijden.

d. Bij ontbinding conform de voorafgaande leden a t/m c eindigen de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de onderwijsovereenkomst.

e. Bij tijdelijke opschorting gelden de volgende voorwaarden: De wijziging wordt per email/schriftelijk aangevraagd. Er wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht. De overeengekomen betalingsverplichtingen blijven in stand:de incassotermijnen blijven doorlopen, evt. tariefverhogingen zullen worden doorgevoerd. De afnameverplichting van boeken/ materialen blijft bestaan. Een tijdelijke opschorting kan maximaal 6 maanden duren.

f. Bij wijziging van de opleiding na inschrijving gelden de volgende voorwaarden: De wijziging wordt per email/schriftelijk aangevraagd. Er wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Na start van de opleiding geldt: Er zal geen restitutie van lesgeld, boeken/materialen plaatsvinden, extra kosten ten gevolge van de wijziging zullen bijbetaald moeten worden. Examengelden die nog niet afgedragen zijn aan exameninstanties zullen worden verrekend.

g. Vrijstellingen op basis van behaalde diploma’s of certificaten kunnen schriftelijk worden aangevraagd tot 1 maand na start van de opleiding. Kosten voor de aanvraag: € 25,- + 25,- per vrij te stellen onderdeel. Na toekenning van de vrijstelling kan het lesgeld worden verrekend.

7. MATERIALEN

a. Schott&CO bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding worden gebruikt en welke tijdens de les zo nodig beschikbaar worden gesteld. Materialen en boeken worden door Schott&CO geleverd. De kosten hiervan staan op de website vermeld. Deze dienen ±4 weken voor aanvang van de opleiding bij Schott&CO/Amice BV binnen te zijn. Is dit niet het geval, dan behoudt Schott&CO het recht voor de materialen en/of boeken niet te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Schott&CO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van materialen en/of leermiddelen. Er kan op sommige locaties gebruik worden gemaakt van kluisjes.

b. De student is te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen toegebracht door opzet of onachtzaamheid, aan eigendommen van derden of Amice. Alle door de student toegebrachte schade zal aan de betreffende derde of aan Amice door deze toerekenbaar tekortschietende student worden vergoed.

c. Schott&CO is niet aansprakelijk, behoudens voor zover aan diens grove schuld, c.q. opzet is te wijten, voor schade die mocht zijn ontstaan tijdens lestijd of in verband met de werkzaamheden, zowel direct als indirect. De student vrijwaart Schott&CO uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de student of door c.q. vanwege derden.

d. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Schott&CO, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag waarvoor zij krachtens haar verzekering een uitkering zal ontvangen.

9. LESTIJDEN EN -PLAATS

a. Schott&CO behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 7 dagen voor de eerste cursusdag van de desbetreffende opleiding(en) te wijzigen. Indien de student met deze wijziging niet in kan stemmen, kan de student dit binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst zonder kosten voor de student worden ontbonden. Reeds ontvangen gelden zullen worden terugbetaald.

b. Schott&CO behoudt zich het recht indien er sprake is van uitzonderlijke situaties, overmacht, ziekte of uitval van studenten of docenten tijdens de opleiding, de cursusdag of de lestijd dan wel de plaats van lesgeven te wijzigen, zonder hiermee schadeplichtig jegens de student te worden. Ook indien de student verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld.

10. AUTEURSRECHT en EIGENDOMSRECHT 
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal berust bij Schott&CO. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amice.

11. HUISREGELS
In de studiewijzers zijn de huisregels te vinden, deze studiewijzers staan op de studentenwebsite.

a. De student verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen. En de student verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen.

c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de student hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les kennis te geven aan Amice.

d. Gedurende de praktijklessen is het dragen van door Schott&CO voorgeschreven werkkleding verplicht. Het is van belang zelf voor een aantal praktijkmodellen te zorgen, dit zal tijdig worden aangegeven. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op medestudenten aangeleerd. Deze mogen pas zelfstandig worden uitgevoerd als dat expliciet door de docent is aangegeven.

e. De student dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten volgens het hygiëneschema volgens de door de branche gehanteerde codes.

12. FOTO/FILM opnamen
a. Amice Opleidingscentrum maakt regelmatig foto’s en filmopnamen die gebruikt kunnen worden voor de website of in sociale media. Indien een student of model niet akkoord gaat hiermee, dan dient hij dit zelf kenbaar te maken aan de fotograaf of aan SCHOTT&CO voor of direct na de opnamen.
b. De student mag geen foto/filmopnamen maken. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan uitsluitend na overleg met directie.

13.KLACHTEN/GESCHILLEN

Indien de student klachten heeft over de kwaliteit van de opleiding/cursus en/of meent dat Schott&CO de verplichtingen voortvloeiend uit de onderwijsovereenkomst niet nakomt, dient dit per email/schriftelijk te worden aangegeven. Bij klachten t.a.v. seksuele intimidatie of anderszins, wordt er gewerkt volgens de procedure klachtenregistratie, te vinden op de website.  Als blijkt dat dit protocol niet toereikend is, heeft Schott&COde bevoegdheid deze klacht over te dragen aan de Commissie van Beroep, dit betreft ook de examinering (studiewijzer). Ook kan de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs worden ingeschakeld.

14. PRIVACY Bij SCHOTT & CO /Amice  wordt gewerkt met persoonsgegevens van studenten, medewerkers en partners.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de studenten voor het goed uitvoeren van de onderwijs en examen taken. De student moet erop kunnen vertrouwen dat de school zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
SCHOTT & CO /Amice is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere het volgende wettelijke kader:
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
SCHOTT & CO /Amice  gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen enhoudt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. SCHOTT & CO /Amice  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. 
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de school afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De school controleert deze afspraken jaarlijks.
SCHOTT & CO /Amice honoreert de rechten van betrokkenen: Privacyrechten, recht op vergetelheid, recht op klachtenbehandeling.

X